เป้าหมาย

๑.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดแก่ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

๒. เพิ่มอัตราการเข้าเรียนและการศึกษาต่อยอดในทุกระดับชั้น

๓.พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการสืบค้น

๔.สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๕.จัดระบบประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๖.พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

๗.ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ทุกตัวบ่งชี้

 

 • 426893_170008109774365_100002955311656_259245_1468578144_n
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ                         โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม และแยกเป็นเอกเทศ เมื่อ

 • DSC07045
  พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานประเพณี สู่วิถีความพอเพียง เคียงคู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมการสู่ประชาคมอาเซียน

 • DSC07014
  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยพัฒนาควบคู่ไปกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่...

 • DSC06977

 • DSC07059
  อยู่อย่างพอเพียง

 • DSC06985
  โรงเรียนนาโปร่งระชาสรรค์เปิดสอนระดับชั้น ม.๑ ถึงระดับชั้นม.๖ บนเนื้อที่ ๕๐ไร่ เขตพื้นที่บริการ ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ ๑.บ้านกุดขุ่น ๒.บ้านสวาสดิ์ ๓.บ้านกุดแข้ด่อน ...

 • 181374_250878845020624_400792402_n
  ข้อมูลบุคลากร ประเภท บุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุเฉลี่ย ประสบการณ์สอนเฉลี่ย ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี ผู้อำนวยการ ๑ -   ...

 • 417288_195573120551197_1924514654_n
  ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) ๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น คน ๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑๘๗ คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ระดั...

 • IMG_1607.JPG
  ๑) นายศักดิ์ดา พันธ์เพ็ง พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙ ๒) นายวิสันต์ คุณสุทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๕ ๓) นายสุริยงค์ วงษ์บุตร พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ ๔) นายสมหมาย ...


 • กรุณาใส่เนื้อหา...

 • กรุณาใส่เนื้อหา...